Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&07
esafVusal dk dk;ZA
16/07/15
17/07/15
2
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&12
ejEer ,oa fuekZ.k dk dk;ZA
20/07/15
21/07/15
3
lhosts izdks"B
lhost ykbZu psEcjksa dh ejEer dk dk;ZA
20/07/15
21/07/15
4
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation workA    
5
>hy laj{k.k izdks"B
tkyh ,oa fjVsfuax oky dh iqrkbZ laca/khA
13/07/15
14/07/15
6
>hy laj{k.k izdks"B
eslst cksMZ yxkus dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
7
>hy laj{k.k izdks"B
lsaVªy otZ] lkbZM otZ dh iqrkbZ laca/khA
13/07/15
14/07/15
8
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&11
lh-lh- lM+d ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
17/07/15
20/07/15
9
;kaf=dh foHkkx
Hkou fuekZ.k dk dk;ZA    
10
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&17
lc LVs'ku losZ dk dk;ZA
16/07/15
17/07/15
11
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&17
lh-lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
21/07/15
22/07/15
12
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
VªkWyh dk fuekZ.k dj iznk; dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
13
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
okgu Ø; djus gsrqA    
14
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
Providing and Fixing of GateA
06/07/15
07/07/15
15
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
lh-lh- lM+d ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
15/07/15
16/07/15
16
tydk;Z foHkkx
eksVj iEi ,oa dsfcy iznk; dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
17
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
20/07/15
21/07/15
18
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&14
iSoj CykWd yxkus dk dk;ZA
20/07/15
21/07/15
19
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
lh-lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
15/07/15
16/07/15
20
m|ku foHkkx
ikS/ks yxk;s tkus gsrq Ø; djus laca/khA
14/07/15
15/07/15
21
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
isafVax ,oa ejEer dk dk;ZA
16/07/15
17/07/15
22
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
23
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&06
ikdZ fodkl dk dk;ZA
16/07/15
17/07/15
24
ELECTRIC SECTION
External Electrification WorkA
13/07/15
14/07/15
25
ELECTRIC SECTION
Supply WorkA
13/07/15
14/07/15
26
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
27
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
Providing and Fixing of Gate and other works BRTS CorridorA
01/07/15
02/07/15
28
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
29
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&07
[kqyh Hkwfe ij th-vkbZ-fyad Qsflax dk dk;ZA
15/07/15
16/07/15
30
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
jksM ekfdZax dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
31
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&19
MCY;w-ch-,e- jksM fuekZ.k dk dk;ZA
24/07/15
25/07/15
32
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
la'kksf/kr fufonkA    
33
Qk;j fczxsM] ';keyk fgYl
jSudksV Ø; djus ckcr~A  
06/07/15
34
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&14
lh-lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
35
;kaf=d foHkkx
jksM fuekZ.k dk dk;ZA    
36
>hy laj{k.k izdks"B
oh-vkbZ-ih- jksM ij lsaVªy otZ] lkbZM otZ dh iqrkbZ laca/khA
01/07/15
02/07/15
37
>hy laj{k.k izdks"B
oh-vkbZ-ih- jksM ij eNyh ?kj ds ikl eSlst cksMZ yxkus laca/khA
01/07/15
02/07/15
38
>hy laj{k.k izdks"B
eNyh ?kj ds lekus tkyh ,oa fjVsfuax oky dh iqrkbZ laca/khA
01/07/15
02/07/15
39
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
40
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&15
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
41
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&15
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
42
tydk;Z foHkkx
eksVj iEi iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
43
tydk;Z foHkkx
okVj dwyj iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
44
Qk;j fczxsM] ';keyk fgYl
[kkdh onhZ ,oa onhZ ls lacaf/kr lkexzh Ø; djus ckcr~A  
27/07/15
45
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
lh-lh- lM+d ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
46
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
jSu clsjk ij iqrkbZ dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
47
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
lh-lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
48
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
ukyh ,oa jksM Økl fuekZ.k dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
49
;kaf=d foHkkx
lh-lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA    
50
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&04
Mkejhdj.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
51
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&17
lh-lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
52
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
la'kksf/kr fufonkA    
53
lhost izdks"B
lhost ykbZu psEcjksa dh ejEer dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
54
;kaf=d foHkkx
okMZ dk;kZy; fuekZ.k dk dk;ZA    
55
ELECTRIC SECTION
Internal Wiring at Community HallA
13/07/15
14/07/15
56
ELECTRIC SECTION
Reparing of 200 KVA Distribution transformeerA
06/07/15
07/07/15
57
ELECTRIC SECTION
Temporary lighting arrangementA
13/07/15
14/07/15
58
;kaf=d foHkkx
lh-lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA    
59
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA    
60
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksMus fcNkus dk dk;ZA
06/07/15
07/07/15
61
lhost izdks"B
lhost ykbZu psEcjks dh ejEer dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
62
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&07
,e-vkbZ-lh- esEcj ds psEcj gsrq bafVfj;j fQfuf'kax dk dk;ZA
10/07/15
13/07/15
63
;kaf=d foHkkx
jksM fuekZ.k dk dk;ZA    
64
m|ku 'kk[kk
lhesaV ØkadhV csap yxkus dk dk;ZA
08/07/15
09/07/15
65
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
Supply and Installation of MachineA    
66
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
ukyh ,oa lh-lh- dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
67
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
ukyh ,oa jksMØkl dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
68
Engineering Section
Construction of SHE LOUNGEA    
69
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&10
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
70
ELECTRIC SECTION
Supply of tool for electric workA
07/07/15
08/07/15
71
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
72
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&19
lh-lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA
16/07/15
17/07/15
73
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&19
lh-lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA
21/07/15
22/07/15
74
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksMus fcNkus dk dk;ZA    
75
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksMus fcNkus dk dk;ZA    
76
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&19
WBM jksM fuekZ.k dk dk;ZA
13/07/15
14/07/15
77
;kaf=d foHkkx
lfjrk lsrq iqy dk lkSan;hZdj.kA    
78
PRO Section
Supply of Android Tablet for BMCA    
79
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&10
jksMØkl fuekZ.k dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
80
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&08
lh-lh- dk dk;ZA
09/07/15
10/07/15
81
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
lh-lh- ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
82
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
lh-lh- dk dk;ZA
04/07/15
05/07/15
83
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
lh-lh- dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
84
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
lh-lh- dk dk;ZA
07/07/15
08/07/15
85
m|ku foHkkx
o`{kksa o ?kkl dVkbZ gsrq e'khus Ø; djus ckcr~A
07/07/15
08/07/15
86
m|ku foHkkx
Construction of drain and leveling of Ground and fixing of JhuleA
07/07/15
08/07/15
87
m|ku foHkkx
Providing and Fixing GI chain linkA
07/07/15
08/07/15
88
dsUnzh; deZ'kkyk
okguksa dh ejEer dk dk;ZA
01/07/15
30/06/15
89
;kaf=d foHkkx
dejks ds fuekZ.k dk dk;ZA    
90
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&17
lh- lh- dk dk;ZA
06/07/15
07/07/15
91
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&07
vfrfjDr d{k dk fuekZ.k dk;ZA
07/07/15
08/07/15
92
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk dk;ZA
03/07/15
04/07/15
93
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&16
lh- lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA
03/07/15
04/07/15
94
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&16
lh- lh- jksM ,oa jksM Økl fuekZ.k dk dk;ZA
03/07/15
04/07/15
95
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
96
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
Providing and Fixing Spring PostA
01/07/15
02/07/15
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk dk;ZA
01/07/15
02/07/15
98
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
03/07/15
04/07/15
99
tydk;Z foHkkx
lsfIVd VSad ,oa vksoj gsM VSad dk fIyaFk izksVsD'ku dk dk;ZA
01/07/15
02/07/15
100
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
01/07/15
02/07/15
101
>hy laj{k.k izdks"B
lhesaV ØkadhV xkMZu cSap yxkus dk dk;ZA    
102
;kaf=d foHkkx
dejk fuekZ.k dk dk;ZA    
103
dksykj ifj;kstuk
Dyksfju daVªksy isuy dk iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA