Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx
ukyk fuekZ.k dk dk;ZA    
2
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
31/10/14
01/11/14
3
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
30/10/14
31/10/14
4
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
isfoax Cykd yxkkus dk dk;ZA
30/10/14
31/10/14
5
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
31/10/14
01/11/14
6
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
31/10/14
01/11/14
7
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
fuekZ.k dk dk;ZA
31/10/14
01/11/14
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA
30/10/14
31/10/14
9
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
IysVQkeZ fuekZ.k dk dk;ZA
03/11/14
05/11/14
10
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
Cykd fuekZ.k dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
11
;kaf=d foHkkx
'kkSpky; fuekZ.k dk dk;ZA    
12
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
13
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
e'khu Ø; djus gsrqA
29/10/14
30/10/14
14
dksykj ifj;kstuk
lkexzh iznk; dk dk;ZA
28/10/14
29/10/14
15
lhost izdks"B
fufonk la'kks/kuA    
16
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
17
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
18
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
19
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
20
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
21
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
22
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
23
lhost izdks"B
lhost ykbZu ,oa esugksy dh ejEer dk dk;ZA
29/10/14
24
lhost izdks"B
lhost ykbZu ,oa esugksy dh ejEer dk dk;ZA
29/10/14
25
lhost izdks"B
lhost ykbZu ,oa esugksy dh ejEer dk dk;ZA
29/10/14
26
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
27
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
28
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
29
ØsUnzh; Hk.Mkj Lok-
lkexzh Ø; djus gsrqA
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
27/10/14
28/10/14
31
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
30/10/14
31/10/14
32
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
29/10/14
30/10/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
cSap yxkus dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
35
Electric Section Temporary lighting arrangement work    
36
Electric Section Supply work
27/10/14
28/10/14
37
Electric Section Installation work
27/10/14
28/10/14
38
Electric Section Supply work
30/10/14
31/10/14
39
Electric Section Eletrification work
30/10/14
31/10/14
40
fo?kqr 'kk[kk lkexzh iznk; dk dk;ZA    
41
Electric Section Lighting arrangement work
30/10/14
31/10/14
42
;kaf=d foHkkx
fuekZ.k dk;ZA    
43
;kaf=d foHkkx
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA    
44
tydk;Z foHkkx
lc LVs'ku cukus dk dk;ZA    
45
lhost izdks"B
ikbZi ykbZu tksM+us fcNkus dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
46
lhost izdks"B
e'khu iznk; dk dk;ZA
29/10/14
47
;kaf=d foHkkx
dalyVsalh lfoZlA    
48
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
ejEer dk dk;ZA
30/10/14
31/10/14
49
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax Cykd yxkus dk dk;ZA
28/10/14
29/10/14
50
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
30/10/14
31/10/14
51
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
MLVchu LVsaM fuekZ.k dk dk;ZA
30/10/14
31/10/14
52
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
27/10/14
28/10/14
54
Electric Section Supply & Installation work
27/10/14
28/10/14
55
Electric Section Electrification at Transit house
27/10/14
28/10/14
56
fo?kqr 'kk[kk lkexzh iznk; dk dk;ZA    
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
28/10/14
29/10/14
58
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
fuekZ.k dk;ZA
28/10/14
29/10/14
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
29/10/14
30/10/14
60
Electric Section Supply work
20/10/14
21/10/14
61
Electric Section Supply work
20/10/14
21/10/14
62
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
63
;kaf=d foHkkx
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA    
64
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer dk dk;ZA
24/10/14
25/10/14
65
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fuekZ.k dk;ZA
28/10/14
29/10/14
66
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
isolZ CykWd dk dk;ZA
27/10/14
28/10/14
67
dksykj ifj;kstuk
yksgs ds xsV yxkus dk dk;ZA
28/10/14
29/10/14
68
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
fjis;fjax dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
69
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
MCY;w lh ckFk:e dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
70
Electric Section Installation work
20/10/14
21/10/14
71
Electric Section Supply & Installation work
20/10/14
21/10/14
72
Electric Section Supply work
20/10/14
21/10/14
73
Electric Section Internal Wiring work
20/10/14
21/10/14
74
fo?kqr 'kk[kk lkexzh iznk; dk dk;ZA    
75
Electric Section Installation work
20/10/14
21/10/14
76
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
77
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
24/10/14
25/10/14
79
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
27/10/14
28/10/14
80
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
27/10/14
28/10/14
81
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ejEer dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
82
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
83
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
fuekZ.k dk dk;ZA
27/10/14
28/10/14
84
dsanzh; deZ'kkyk thi Ø; djus gsrqA    
85
Electric Section Supply work
20/10/14
21/10/14
86
Electric Section Supply work
20/10/14
21/10/14
87
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
25/10/14
27/10/14
88
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
27/10/14
28/10/14
89
Electric Section Installation work
20/10/14
21/10/14
90
m?kku foHkkx lkexzh Ø; djus gsrqA
20/10/14
21/10/14
91
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Notice for inviting offer    
92
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
25/10/14
27/10/14
93
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
20/10/14
21/10/14
94
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lhoj ykbZu dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
95
NARMADA PROJECT DIVISION NO. 2 SHAHGANJ Work of Operation and Maintenance    
96
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
QfuZflax dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- dk;ZA
21/10/14
22/10/14
98
dsanzh; HkaMkj Lok- lkexzh Ø; djus gsrqA    
99
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
100
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
22/10/14
101
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
isafVax dk dk;ZA
21/10/14
22/10/14
102
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ckm.Mªhoky fuekZ.k dk dk;ZA
25/10/14
26/10/14
103
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
104
;kaf=dh ;kstuk izdks"B la'kks/ku i=A    
105
dsanzh; deZ'kkyk uohu dkj Ø; djus gsrqA    
106
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- ,oa fuekZ.k dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
107
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
20/10/14
21/10/14
108
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
109
;kaf=d foHkkx ukyh ,oa lM+d fuekZ.k dk dk;ZA    
110
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
21/10/14
22/10/14
111
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
112
Electric Section Supply and Installation work
20/10/14
21/10/14
113
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ØkadhV dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
114
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
20/10/14
21/10/14
115
;kaf=d foHkkx lM+d fuekZ.k dk dk;ZA    
116+
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
20/10/14
21/10/14
117
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
20/10/14
21/10/14
118
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu cnyus dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
119
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
20/10/14
21/10/14
120
dsanzh; Hk.Mkj Lok- dpjk daVsuj Ø; djus gsrqA    
121
;kaf=d foHkkx ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
122
tydk;Z foHkkx ikuh dh Vadh dk iznk; dk dk;ZA    
123
lhost izdks"B
ikbZi ykbZu fcNkus tksM+us dk dk;ZA
21/10/14