Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
dsanzh; Hk.Mkj Lok- dpjk daVsuj Ø; djus gsrqA    
2
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ØkadhV dk dk;ZA
14/10/14
15/10/14
3
Electric Section Lighting arrangement
13/10/14
14/10/14
4
Electric Section Supply of PVC
04/10/14
07/10/14
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
psEcj doj ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
6
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
7
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
10/10/14
11/10/14
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
13/10/14
14/10/14
9
;kaf=d foHkkx ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
10
dsanzh; Hk.Mkj 'kk[kk QksVks dkWih e'khu Ø; djus gsrqA
14/10/14
15/10/14
11
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
15/10/14
16/10/14
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
16/10/14
17/10/14
13
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
14
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
10/10/14
13/10/14
15
;kaf=d foHkkx fuekZ.k dk;ZA    
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
17
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
18
;kaf=d foHkkx nhokj fuekZ.k dk dk;ZA    
19
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
eap fuekZ.k dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
20
;kaf=d foHkkx O;k;ke 'kkyk dk fuekZ.k dk;ZA    
21
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
22
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
fuekZ.k dk dk;ZA
13/10/14
14/10/14
23
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
24
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
fuekZ.k dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
25
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
27
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
isfoax Cykd dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
29
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
16/10/14
17/10/14
30
tydk;Z foHkkx ikuh dh Vadh dk iznk; dk dk;ZA    
31
tydk;Z foHkkx ikuh dh Vadh dk iznk; dk dk;ZA    
32
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
la'kks/ku tkjh dus ckor`A    
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
fufonk LFkfxr djus ckcr~ lwpukA    
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
36
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
37
;kaf=d foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA    
38
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
01/10/14
04/10/14
39
>hy lja{k.k izdks"B ?kkV fuekZ.k dk dk;ZA    
40
>hy lja{k.k izdks"B >wys ,oa cSap yxkus dk dk;ZA    
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
01/10/14
04/10/14
42
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
fodkl dk;ZA
14/10/14
15/10/14
43
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
ukyh ,oa jksM fuekZ.k dk dk;ZA
13/10/14
14/10/14
44
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
04/10/14
07/10/14
45
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
46
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
13/10/14
14/10/14
47
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- jksM dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
48
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
49
tydk;Z foHkkx ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA
05/10/14
50
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
51
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
52
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
53
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- jksM dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
55
m?kku foHkkx
ikS/ks Ø; djus gsrqA
30/09/14
56
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus gsrqA
29/09/14
30/09/14
57
;kaf=d ;kstuk izdks"B ,tsalh vuqca/kA    
58

 

 

 

BCLL

NIT

RFP For “Engagement of Agency to Supply, Install, Testing, Commissioning and Maintenance of Electronic Display Panels in City Buses of BCLL”

RFP For “Engagement of Agency for Construction of Bus–Q-Shelters (BQS’s) on Built, Own, Operate, Maintain & Transfer basis

RFP For “Display of Advertisement on Existing Bus–Q-Shelters (BQSs)” in Bhopal city

 

 

 

 

13/10/2014

59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
29/09/14
30/09/14
60
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
29/09/14
30/09/14
61
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
29/09/14
30/09/14
62
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
fuekZ.k dk;ZA
29/09/14
30/09/14
63
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
09/10/14
10/10/14
64
Electric Section Supply and Installation work
29/09/14
30/09/14
65
Electric Section Supply and Installation work
04/10/14
07/10/14
66
Electric Section Electric wiring
30/09/14
01/10/14
67
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
30/09/14
01/10/14
68
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
13/10/14
14/10/14
69
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
13/10/14
14/10/14
70
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
71
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
72
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
30/09/14
01/10/14
73
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
03/10/14
74
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
03/10/14
75
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
03/10/14
76
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ejEer dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
77
>hy lja{k.k izdks"B QyksfVax QkmaVsu yxkus dk dk;ZA    
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
79
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
10/10/14
10/10/14
80
Electric Section Installation work
29/09/14
30/09/14
81
Electric Section Installation work
29/09/14
30/09/14
82
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA
30/09/14
01/10/14
83
tydk;Z foHkkx Vadh dh ejEer dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
84
Water work department Construction of Pump house    
85
Water work department Drilling of Tube wells    
86
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
87
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
88
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
89
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
90
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
91
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
92
>hy lja{k.k izdks"B fodkl dk;ZA 27/09/14  
93
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
26/09/14
27/09/14
94
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
95
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
30/09/14
01/10/14
96
lhost izdks"B
ikbZi ykbZu fcNkus tksM+us dk dk;ZA
21/10/14
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lkexzh iznk; dk dk;ZA
30/09/14
01/10/14
98
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
baVj ykd isfoax Cykd yxkus dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
99
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
100
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
101
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
102
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
04/10/14
07/10/14
103
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
104
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ØkadhV dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
105
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
13/10/14
14/10/14
106
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
09/10/14
10/10/14
107
;kaf=d foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA    
108
Electric Section Supply & Installation work
30/09/14
01/10/14
109
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
110
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
26/09/14
27/09/14
111
lhost izdks"B
ikbZi ykbZu fcNkus tksM+us dk dk;ZA
30/09/14
01/10/14
112
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
113
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
114
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
115
dsanh; Hk.Mkj lkexzh Ø; djus gsrqA    
116
dsanh; Hk.Mkj lkexzh Ø; djus gsrqA 29/09/14  
117
dsanh; deZ'kkyk ejEer dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
118
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lh- lh- ,oa fuekZ.k dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
119
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
120
Electric Section Maintenance work
22/09/14
23/09/14
121
Electric Section Supply work
22/09/14
23/09/14
122
Electric Section Supply work
22/09/14
23/09/14
123
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- ,oa fuekZ.k dk dk;ZA
29/09/14
30/09/14
124
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
125
Electric Section Supply and Laying work
22/09/14
23/09/14
126
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
127
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- ,oa fuekZ.k dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
128
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
foLrkj dk dk;ZA
24/09/14
25/09/14
129
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
130
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
26/09/14
27/09/14
131
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
ejEer dk dk;ZA
23/09/14
24/09/14
132
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
133
Water work department Repairing and Strengthening work    
134
Water work department Repairing and Strengthening work    
135
Water work department Construction work    
136
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
25/09/14
137
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
26/09/14
27/09/14
138
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
25/09/14
26/09/14
139
tydk;Z foHkkx lkexzh iznk; dk dk;ZA
25/09/14
26/09/14
140
Municipal Corporation Bhopal Construction of Boundary wall    
141
dsanh; deZ'kkyk lkexzh Ø; djus gsrqA    
142
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
143
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
144
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
fjis;fjax ,oa iasfVax dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
145
;kaf=d foHkkx lh- lh- dk;ZA    
146
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh- lh- ,oa lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
147
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- ,oa lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
148
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
24/09/14
25/09/14
149
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
150
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
la'kks/ku i=A    
151
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
23/09/14
24/09/14
152
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
23/09/14
24/09/14
153
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
lh- lh- dk;ZA
18/09/14
19/09/14
154
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
23/09/14
24/09/14
155
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
29/09/14
30/09/14
156
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/09/14
26/09/14
157
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
25/09/14
26/09/14
158
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
[ksy eSnku ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
159
Engineering/Electric Section Supply and Installation work    
160
tydk;Z foHkkx ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
22/09/14
23/09/14
161
>hy lja{k.k izdks"B ikoj dsfcy fcNkus dk dk;ZA    
162
>hy lja{k.k izdks"B xsV dh lqj{kk dk dk;ZA    
163
;kaf=d foHkkx
VkW;ysV fuekZ.k dk dk;ZA    
164
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
165
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
166
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
167
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
168
tydk;Z foHkkx uydwi [kuu dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
169
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk;A
18/09/14
19/09/14
170
dksykj ifj;kstuk ejEer dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14
171
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk;A
18/09/14
19/09/14
172
;kaf=d foHkkx
Mkejhdj.k dk dk;ZA
15/09/14
16/09/14
173
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
ejEer ,oa lh- lh- dk;ZA
18/09/14
19/09/14
174
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
175
;kaf=d foHkkx
ikdZ fuekZ.k dk dk;ZA    
176
Municipal Corporation Bhopal Repairing and Construction of road    
177
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV fuekZ.k dk;ZA
22/09/14
23/09/14
178
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ejEer dk dk;ZA
23/09/14
23/09/14
179
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
180
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
22/09/14
23/09/14
181
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
la'kks/ku ?kks"k.kk i=A    
182
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
183
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
184
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
185
dksykj ifj;kstuk lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/09/14
186
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/09/14
19/09/14