Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
Electric Section Internal wiring work
25/11/14
26/11/14
2
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
CORRIGENDUM    
3
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
4
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
05/12/14
06/12/14
5
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
29/11/14
6
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
29/11/14
7
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
05/12/14
06/12/14
8
tydk;Z foHkkx
VSad fjis;fjax dk dk;ZA    
9
Electric Section Internal electirfication work
25/11/14
26/11/14
10
Electric Section Supply work
25/11/14
26/11/14
11
Electric Section Supply & Installation work
01/12/14
02/12/14
12
m?kku foHkkx
>wys ,oa casp yxkus dk dk;ZA
01/12/14
02/12/14
13
m?kku foHkkx
Repairing & Maintenance work
01/12/14
02/12/14
14
>hy laj{k.k izdks"B
e'khu ,oa MEij fdjk;s ls ysus ckcr~A
27/11/14
28/11/14
15
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
16
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
Qyksfajax dk dk;ZA
05/12/14
06/12/14
17
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Repairing and Construction of Road    
18
Electric Section Supply work
01/12/14
02/12/14
19
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
20
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
08/12/14
09/12/14
21
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
Mkejhdj.k dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
22
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
ikFkos fuekZ.k dk;ZA
08/12/14
09/12/14
23
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
24
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
25
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
26
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
[kqyh Hkwfe ij Qsflax dk;ZA
08/12/14
09/12/14
27
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
08/12/14
09/12/14
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
29
lhost izdks"B
lhost ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
04/12/14
05/12/14
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
28/11/14
29/11/14
31
>hy laj{k.k izdks"B
equkjs yxkus dk dk;ZA    
32
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmaVsu dh LFkkiuk dk dk;ZA    
33
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmaVsu dh eksVjksa dks lq/kkjus dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
01/12/14
02/12/14
35
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
QuhZpj dh O;oLFkk ckcr~A
02/12/14
03/12/14
36
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
eksVj lkbZfdy Ø; djus ds laca/k esaA    
37
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
03/12/14
04/12/14
38
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
03/12/14
04/12/14
39
Electric Section Installation work
25/11/14
26/11/14
40
;kaf=d foHkkx
Hkou fuekZ.k dk dk;ZA    
41
dsUnzh; Hk.Mkj
lkexzh Ø; djus ckcr~A
26/11/14
27/11/14
42
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION CORRIGENDUM    
43
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION CORRIGENDUM    
44
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
45
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
46
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
14/12/14
15/12/14
47
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
48
tydk;Z foHkkx
ikoj LVs'ku dh ejEer dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
49
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
50
tydk;Z foHkkx
okVj dqyj iznk; dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
51
tydk;Z foHkkx
fIyUFk izksVsD'ku dk dk;ZA
29/11/14
01/12/14
52
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
isfoax CykWd yxkus dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
jksM Økl ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
55
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
dEikmaM oky dk fuekZ.kA
24/11/14
25/11/14
56
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
57
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
fodkl ,oa lkSUnjh;dj.k dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
58
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- dk;ZA
25/11/14
26/11/14
59
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ejEer dk dk;ZA
28/11/14
29/11/14
60
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
61
tydk;Z foHkkx
iEi lsV iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
02/12/14
03/12/14
62
Sewerage Section Supply & Installation work    
63
tydk;Z foHkkx
Vadh rksM+us dk dk;ZA
22/11/14
24/11/14
64
dsUnzh; deZ'kkyk
e'khu fdjk;s ij ysus ckcr~A    
65
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
66
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
67
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
68
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
69
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Supply & Installation work
10/12/14
11/12/14
70
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
lh- lh- ,oa Qyksfjax dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
71
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
27/11/14
28/11/14
72
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
73
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
fQYe fuekZ.k djkus gsrqA
21/11/14
22/11/14
74
;kaf=d foHkkx tksu dz-&08
lh- lh- dk;ZA
28/11/14
29/11/14
75
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV lM+d dk fuekZ.k dk;ZA
25/11/14
26/11/14
76
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ukyh dk fuekZ.k dk;ZA
24/11/14
25/11/14
77
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
78
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
79
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
fuekZ.k dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
80
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
27/11/14
28/11/14
81
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
la'kks/ku i=A    
82
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
83
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
26/11/14
27/11/14
84
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
26/11/14
27/11/14
85
;kaf=d foHkkx tksu dz-&12
lh- lh- dk;ZA
27/11/14
28/11/14
86
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
87
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
88
;kaf=d foHkkx tksu dz-&14
lkexzh iznk; dk dk;ZA
21/11/14
22/11/14
89
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
90
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
26/11/14
27/11/14
91
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
92
Electric Section Supply & Installation work
20/11/14
21/11/14
93
Electric Section Supply & Installation work
20/11/14
21/11/14
94
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
95
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
96
dsUnzh; Hk.Mkj
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
97
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- lM+d dk dk;ZA
24/11/14
25/11/14
98
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
lh- lh- dk;ZA
24/11/14
25/11/14
99
Municipal Corporation Bhopal Construction of RCC over head tank
01/12/14
04/12/14
100
Bhopal Municipal Corporation

Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Nandan Kanan

   
101
Bhopal Municipal Corporation Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Yadagar-E-Shahjani park
   
102
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA    
103
ØsUnzh; Hk.Mkj Lok-
eksckbZy VkW;ysV Ø; djus gsrqA
104
Electric Section Installation work    
105
;kaf=d foHkkx
lM+d fuekZ.k dk dk;ZA