Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

139

dz

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ejEer ,oa jsuksos'ku dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
2
Electric Section Supply work
26/12/14
27/12/14
3
m?kku foHkkx
fjis;fjax ,oa esaVsusUl dk dk;ZA
26/12/14
27/12/14
4
m?kku foHkkx
>wys ,oa csapsl yxkus dk dk;ZA
26/12/14
27/12/14
5
m?kku foHkkx
ikdZ es flfoy dk;ZA
26/12/14
27/12/14
6
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
24/12/14
25/12/14
7
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA    
8
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
VkW;ysV ejEer dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
9
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
ØkadhV dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
10
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
11
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
12
;kaf=d foHkkx tksu dz-&01
fuekZ.k ,oa ejEer ds dk;ZA
18/12/14
19/12/14
13
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
14
;kaf=d foHkkx
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA    
15
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus gsrqA
19/12/14
22/12/14
16
dsUnzh; deZ'kkyk
okgu Ø; djus gsrqA    
17
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Engagement of AgencyA
09/01/15
12/01/15
18
tydk;Z foHkkx
Vadh rksM+s tkus dk dk;ZA
29/12/14
30/12/14
19
lhost izdks"B
lsfIVd Vsad fuekZ.k dk dk;ZA
24/12/14
20
tydk;Z foHkkx
fufonk la'kks/kuA    
21
fo|qr 'kk[kk
Supply, Installation & Commissioning of street lightsA
16/01/15
22
Electric Section Supply work
22/12/14
23/12/14
23
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lh- lh- dk;ZA
23/12/14
24/12/14
24
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
lhoj ykbZu Mkyus dk dk;ZA
23/12/14
24/12/14
25
lhost izdks"B
lhost ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
27/12/14
28/12/14
26
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
24/12/14
26/12/14
27
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
24/12/14
26/12/14
28
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
Providing and InstallaitonA
22/12/14
23/12/14
29
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax Cykd yxkus dk dk;ZA
23/12/14
24/12/14
30
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
lh- lh- dk;ZA
26/12/14
27/12/14
31
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
jsuksos'ku dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
32
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ikdZ esa cSapsl yxkus dk dk;ZA
23/12/14
24/12/14
33
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ukyh ,oa jksMØkl fuekZ.k dk dk;ZA
26/12/14
27/12/14
34
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
ØkadhV lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
35
;kaf=d foHkkx
ckm.Mªh oky fuekZ.k dk dk;ZA    
36
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL Survey, Design, Drawing, ConstructionA
09/01/15
12/01/15
37
fo|qr 'kk[kk
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
38
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
16/12/14
17/12/14
39
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
isfoax CykWd fuekZ.k dk dk;ZA
16/12/14
17/12/14
40
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
16/12/14
17/12/14
41
;kaf=d foHkkx tksu dz-&13
lh- lh- dk;ZA
22/12/14
23/12/14
42
m?kku foHkkx
>wys ,oa casp yxkus dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
43
m?kku foHkkx
e'khu Ø; djus ckcr~A
15/12/14
16/12/14
44
m?kku foHkkx
ukys dh ejEer dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
45
;kaf=d foHkkx
ikfdZax fuekZ.k dk dk;ZA    
46
>hy laj{k.k izdks"B
QyksfVax QkmUVsu yxkus ckcr~A    
47
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
48
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
17/12/14
18/12/14
49
;kaf=d foHkkx tksu dz-&03
lh- lh- dk;ZA
17/12/14
18/12/14
50
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
ikdZ esa csapsl yxkus dk dk;ZA
18/12/14
19/12/14
51
tydk;Z foHkkx
VSad fuekZ.k dk dk;ZA    
52
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
lhost ykbZu Mkyus ,oa psEcj ejEer dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
53
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
,e- ,l- csapksa dh ejEer ,oa fQfDlax dk dk;ZA
18/12/14
19/12/14
54
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
14/12/14
15/12/14
55
;kaf=d foHkkx tksu dz-&11
lh- lh- dk;ZA
15/12/14
16/12/14
56
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
isfoax CykWd yxkkus dk dk;ZA
17/12/14
18/12/14
57
Electric Section Internal wiring work
15/12/14
16/12/14
58
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
59
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
60
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
Estimate for Lane&CrossingA    
61
;kaf=d foHkkx tksu dz-&05
ØkadhV lM+d fuekZ.k dk dk;ZA
18/12/14
19/12/14
62
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus gsrqA
63
lhost izdks"B
lhost ykbZu lQkbZ dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
64
lhost izdks"B
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
22/12/14
23/12/14
65
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
66
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
Cons. of ParkA    
67
;kaf=d foHkkx
'ksM fuekZ.k dk dk;ZA    
68
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; dk dk;ZA
15/12/14
69
>hy laj{k.k izdks"B
Design, Supply and Construction work!    
70
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
isfoax CykWd yxkkus dk dk;ZA
16/12/14
17/12/14
71
>hy laj{k.k izdks"B
Design, Supply and Construction work    
72
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
jsLD;w osu Ø; djus ckcr~A
23/12/14
73
Electric Section External Eletrification work
08/12/14
09/12/14
74
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA
16/12/14
17/12/14
75
;kaf=d foHkkx tksu dz-&04
lh-- lh- dk;ZA
12/12/14
11/12/14
76
;kaf=d foHkkx tksu dz-&02
okf'kax ,oa isafVax dk dk;ZA
09/12/14
10/12/14
77
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
78
;kaf=d foHkkx tksu dz-&07
dpjk?kj IysVQkeZ ij easVhusal fuekZ.k dk dk;ZA
08/12/14
09/12/14
79
fo|qr 'kk[kk
lkexzh iznk; dk dk;ZA    
80
;kaf=dh ;kstuk izdks"B
lh- lh- dk;ZA
10/12/14
11/12/14
81
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
82
;kaf=d foHkkx tksu dz-&09
la'kks/ku i=A    
83
;kaf=d foHkkx tksu dz-&06
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA
11/12/14
12/12/14
84
;kaf=d foHkkx tksu dz-&10
jksM ekfdZax dk dk;ZA
10/12/14
11/12/14
85
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
86
dsUnzh; deZ'kkyk
lkexzh Ø; djus ckcr~A    
87
tydk;Z foHkkx
uydwi [kuu dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
88
tydk;Z foHkkx
lkexzh iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
15/12/14
16/12/14
89
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
90
Bhopal Municipal Corporation

Bhopal Municipal Corporation
EOI cum RFP

12/12/14
15/12/14
91
tydk;Z foHkkx
la'kks/ku Øekad&,dA    
92
Electric Section Repairing of traffic signal
10/12/14
11/12/14
93
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
94
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
95
tydk;Z foHkkx
ikbZi ykbZu iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA
14/12/14
15/12/14
96
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
97
OFFICE BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION Supply & Installation work
10/12/14
11/12/14
98
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
99
;kaf=d foHkkx
lh- lh- dk;ZA    
100
Municipal Corporation Bhopal Construction of RCC over head tank
01/12/14
04/12/14
101
Bhopal Municipal Corporation

Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Nandan Kanan

   
102
Bhopal Municipal Corporation Establishment of Poly house
RFP for Establishment of Polyhouse at Yadagar-E-Shahjani park
   
103
;kaf=d foHkkx
ukyh fuekZ.k dk dk;ZA