स्वच्छ विद्यालय पुरूस्कार https://forms.gle/fdRigeiHNpjcd6tp8
स्वच्छ बाजार पुरस्कार https://forms.gle/AA6GnbVm74VS9J929
स्वच्छ होटल रेस्टोरेंट पुरूस्कार https://forms.gle/UxQpR8BiR2CRvNRL9
स्वच्छ अस्पताल नर्सिंग होम पुरूस्कार https://forms.gle/YrttUNewGgPAVBP2A
स्वच्छ रहवासी संघ मोहल्ला वार्ड पुरूस्कार https://forms.gle/8333SAQfWvTCt3Yb9